Horské pramene, hlboké studne a čističky vody

17. September 2007, 12:38
posten

Investície a spolupráca zlepšujú kvalitu pitnej vody v strednej Európe. Nie všade však môžu byť ľudia zásobovaní čerstvou pitnou vodou z horských prameňov tak ako vo Viedni. Tvorba čistej spodnej vody má preto aj na úrovni Európskej únie najvyššiu prioritu

Brno/Bratislava/Budapešť/Praha/Viedeň - „99,9% dní má viedenská pitná voda prvotriednu kvalitu,“ o tom je presvedčený Dieter Wolfgang Roosboth, vedúci Viedenského ústavu pre ekologické lekárstvo. „Už pri najmenšom podozrení sa kompletne odvedie.“ Vyše 60 ekologických lekárov a vyše 400 spolupracovníkov v MA 31 (Viedenské vodárne) sa stará o dobrú vodu v rakúskom hlavnom meste.

Pre Viedenčanov, rozmaznaných vodou z horského prameňa, neprichádza hraničná hodnota dusičnanov v pitnej vode vôbec do úvahy (v Európskej únii je to 50 miligramov na 1 liter). „Je iba málo tých, čo sú v takej dobrej situácii ako my,“ konštatuje Rossboth. Inde, napríklad v Budapešti alebo v povodí Rýna, musí sa riečna voda zvlášť upravovať (cez pobrežné vodné filtre).

Na Slovensku je podľa Ministerstva životného prostredia 84,3% obyvateľov napojených na verejnú vodovodnú sieť. 83,1% má spodnú vodu, zvyšok dostáva povrchovú vodu a vodu upravenú z riek. Pri upravovanej vode vzniká, podľa Rossbotha, nebezpečenstvo, „že je neustále vystavená vplyvom, ktoré ju môžu znehodnotiť na vodu nevhodnú pre konzumáciu.“

V medzinárodných gremiách, ako v Medzinárodnom pracovnom spoločenstve vodární v dunajskom povodí (IAWD) sa problémové riešenia preberajú bez ohľadu na hranice. „Jednou z najnákladnejších úloh Ministerstva životného prostredia SR je zriadenie nových čistiacich zariadení“ vysvetľuje Dana Gregorová. Európska únia ich svojimi prostriedkami podporuje.

„V Maďarsku nejestvuje jediná oblasť, kde by pitná voda bola znečistená, všade ju možno piť“, hovorí Nóra Csiffáry z Ministerstva vodného hospodárstva. Vyše 90% pitnej vody pochádza zo spodnej vody, zvyšok z povrchových prameňov. Kvalita vody zodpovedá súčasným štandardom a „do roku 2009 budú splnené normy Európskej únie“. Momentálne prebieha program odstraňovania arzénu.

V období centralizovaného poľnohospodárstva prehnojovanie v Čechách nadmerne zaťažilo vodu dusičnanmi. Mnohé vodné zdroje vtedy ďaleko prekračovali hraničnú normu 50 miligramov. Medzitým sú už hodnoty v najhorších prípadoch v rozpätí medzi 30 až 40 miligramami. „Stav zásob povrchových vôd budeme naďalej zlepšovať, napokon z týchto rezervoárov sa zabezpečuje pitná voda pre väčšinu obyvateľov", hovorí minister životného prostredia Libor Ambrozek. Podľa expertov pre životné prostredie zásobárne povrchových vôd skrývajú ďalšie riziko: eutrophizácia (nadbytok výživných látok) môže viesť k premnoženiu rias a k nárastu toxických baktérií. Preukázalo sa to na Brnianskej priehrade, ktorá bola až do roku 1995 zdrojom pitnej vody.

Problémom prekračujúcim hranice je prítomnosť olova v starých vodovodných systémoch, týka sa to ako centra Viedne tak aj Brna. „Mesto Viedeň ako dodávateľ vody investuje veľké množstvo financií na výmenu starých olovených vodovodných potrubí,“ hovorí Rossboth. Výmena vodovodov bude hotová omnoho skôr, už pred rokom 2013, kedy to požaduje Európska únia. Pritom nejestvuje „vo Viedni nijaký lekársky dokumentovaný prípad otravy olovom z pitnej vody“. Jeden tip znalca: kto nechá vodu jednu až tri minúty odtiecť, voda, predtým stojaca v potrubí, s prípadným obsahom olova odtečie. (DER STANDARD, 21. Juni 2005)

Jan Marot
  • Bild nicht mehr verfügbar

    Nie z každého vodovodu prichádza prvotriedna voda - ale v regióne Centrope sa na tom tvrdo pracuje

Share if you care.