Zelený stred CENTROPE

17. September 2007, 12:38
posten
V regióne biosféry sa realizuje model, ako môže človek žiť v súlade s prírodou, hospodársky ju využívať bez toho, že by ju ničil. Hlavným cieľom je trvalo udržateľný, cezhraničný rozvoj stredoeurópskeho regiónu na základe posilnenia prírody ako zdroja a jeho konzekventné dodržovanie.

Len výnimočne pekné a v podstate bohaté krajiny sa môžu stať biosférickými regiónmi. CENTROPE so svojou jedinečnou prírodou k nim patrí. Nivy pozdĺž Dunaja, Moravy a Dyje ako zelené pľúca regiónu, výbežky Álp a Karpát, Neziderské jazero ako najzápadnejšie stepné jazero Európy sú len tými najnápadnejšími kameňmi mozaiky často neporušenej krajiny v stredoeurópskom regióne. Aj bezprostredná blízkosť mestských centier a príťažlivé prírodné rekreačné miesta robia z CENTROPE región s vysokou životnou úrovňou.

Rozvíja sa región s rozširujúcou sa biosférou, kedy sa mestské centrá funkčne prelínajú s vidieckymi oblasťami, spoločne sa vzájomne vzdelávajú. Vzdelávajúci sa región spája poznatky z vedy a rozvoja. Znamená to, že vzdelávanie a ďalšie doškolovanie práve tak, ako výskumné a vedecké inštitúcie sa budú orientovať na ciele rozvojového programu regiónu s rozširujúcou sa biosférou. Obyvateľstvo bude dostatočne kvalifikované, aby tento cieľ mohlo aktívne podporiť.

Kvalita prírodného priestoru, vybavenosť regiónu s rozširujúcou sa biosférou je zvláštny faktor, ktorý znamená nielen príjemný životný štandard v pracovnom prostredí. Aj hospodárska štruktúra, produkty vyvinuté a vyrobené v danom regióne ako aj výskumné a vývojové inštitúcie sa budú orientovať na región s rozširujúcou sa biosférou. Prostredníctvom zvláštnych oblastí kompetencií v regióne s rozširujúcou sa biosférou môže sa podariť spojiť rast hospodárstva s trvalo udržateľným využitím zdrojov pre potreby regiónu a vytvoriť tak špecifický symbol súťaživosti.

Záruka kvality pri rozvoji Zeleného stredu

Rozvoj regiónu s rozširujúcou sa biosférou sa uskutoční vo fyzickej blízkosti dvoch európskych hlavných miest a významných prírodných a priestorových možností.

Predpokladá to dodržiavanie osobitných zásad:

  • investície do systému dopravy a rozvoja miestneho hospodárstva musia byť v súlade s cieľmi zabezpečenia voľného priestoru, prepojenia priestorov so zeleňou a ponechania voľnej držby Zeleného stredu;
  • musia sa dodržiavať jednotné ekologické štandardy a princípy v rozvoji celej tejto oblasti;
  • nevyhnutné budú spoločné opatrenia pri výchove k povedomiu vzhľadom na trvalo udržateľné formy bývania a osídlenia;
  • budú sa rozvíjať a uplatňovať nové stavebné materiály, nové formy bývania a nové štruktúry osídlenia.

Nárast a rozvoj budú cielene smerovať do vytvorených centier mimo aglomerácie, aby sa zabránilo ďalšiemu rozptýleniu osídlenia krajiny a umožnila sa realizácia zásady usporiadania v Zelenom strede. Významnú úlohu získa manažment mesta a mestského okolia. To znamená nielen aktívnu rozvojovú politiku vo vybraných mestách a na centrálnych miestach, ale predovšetkým vhodnú osídľovaciu a rozvojovú politiku mimo dosah vysokokvalitnej mestskej hromadnej dopravy.

Ako sa budú tieto ciele realizovať v praxi, predstavuje medzi inými projekt FIRST (Feasibility of Interregional Sevices for Travelers), ktorý prevádzkuje rozvinutie cezhraničného dopravného informačného systému medzi Viedňou, spoločnosťou VOR Region a Bratislavou. Paralelne sa koncipuje a pripravuje rozšírenie takejto služby v celej oblasti CENTROPE. Pilotný projekt FIRST bude ukončený v auguste 2005 a pri príležitosti 110. výročia mestskej dopravy v Bratislave, ktoré pripadá na 6.-8. septembra 2005, budú sa prezentovať všetky výsledky implementačnej a skúšobnej etapy cezhraničných informáciách o cestovnom poriadku. (DER STANDARD, 21. Juni 2005)

  • Artikelbild
Share if you care.