Zelený střed CENTROPE

17. September 2007, 12:31
posten
V biosférovém regionu se dá na základě modelových situací ukázat, jak může žít člověk v soulad s přírodou, hospodářsky ji využívat, aniž by ji ničil. Cílem je posilovat a dosáhnout trvale udržitelný rozvoj, který by přesahoval hranice v rámci Evropského regionu Střed na základě přírody jako suroviny.

Pouze krajiny, které jsou výjimečně krásné a bohaté, se mohou stát biosférovými regiony. K takovým patří i CENTROPE s jeho jedinečnou přírodou. Lužní lesy podél Dunaje, Moravy a Dyje jsou zelenými plícemi regionu, výběžky Alp a Karpat, stejně jako Neziderské jezero, které je nejzápadnějším stepním jezerem v Evropě, jsou pouze těmi nejnápadnějšími kamínky v mozaice často nedotčených přírodních krajin v Evropském regionu Střed. Bezprostřední blízkost městských center a atraktivních přírodních oddychových oblastí představují hodnoty, které činí z CENTROPE region s vysokou kvalitou života.

Biosférový region, který roste, se rovíjí tam, kde jsou městská sídla a venkovské oblasti funkčně provázány a představují sebeučící vývojový koloběh. Takovýto region proto kombinuje praktickou aplikaci učení a rozvoje. To znamená, že zařízení pro výuku a další vzdělávání, stejně jako výzkumná a vědecká pracoviště jsou zaměřena na regionální rozvojový cíl „biosférový a růstový region“, čímž je obyvatelstvo regionu kvalifikováno k tomu, aby splnění tohoto záměru aktivně podpořilo.

Přírodní a prostorová kvalita a vybavenost biosférového a růstového regionu je nejenom faktorem, který činí celé místo atraktivním a rovněž neznamená pouze příjemnou kvalitu života v pracovním prostředí. Rovněž struktura hospodářství, výrobky, který byly v regionu vyvinuty a vyrobeny, stejně jako výzkumná a vědecká pracoviště jsou zaměřena na téma biosférového a růstového regionu. Díky tomu, že biosférový a růstový region získá speciální schopnosti a znalosti, může se podařit spojit hospodářský růst a kombinovat s trvale udržitelnou spotřebou surovin ku prospěchu celého regionu, a tím vytvořit specifický znak zajišťující konkurenceschopnost.

Zajišťování kvality při vzniku Zeleného středu

Vznik biosférového a růstového regionu se uskutečňuje v silovém poli prostorové blízkosti dvou evropských metropolí a významných přírodních a prostorových potenciálů. Znamená to také, že je zapotřebí držet se zvláštních zásad:

  • investice do dopravních systémů a vzniku místa pro hospodářskou činnost je zapotřebí sladit s potřebami zajišťování volného prostoru, propojování zelených ploch a uchování volného Zeleného středu,
  • je třeba doržovat jednotné ekologické standardy a zásady při vzniku územních plánů,
  • je zapotřebí mít soubor společných opatření k posilování vědomí v souvislosti se vznikem trvale udržitelných obytných a sídelních forem,
  • musejí být vyvinuty a použity nové stavební hmoty a materiály, stejně jako nové formy bydlení a sídelních struktur.

Hospodářský růst a rozvoj mají být cíleně směrovány do vznikajících center mimo aglomerace, aby se tím zabránilo další vylidňování krajiny a aby se tím umožnilo realizovat zákonitosti principu Zeleného středu, přičemž v této souvislosti připadne v budoucnu výrazná úloha schopnosti řešit vztah města a jeho okolí. To znamená nejenom aktivní rozvojovou politiku ve vybraných městech a centrálních místech, ale především také citlivou osidlovací a rozvojovou politiku mimo oblasti, jež jsou běžně dostupné pro dopravn prostředky.

Jak mohou být některé z těchto cílů uskutečněny v praxi, ukazuje mimo jiné projekt FIRST (Feasibility of Interregional Services for Travelers), jehož cílem je vytvoření přeshraničního systému s informacemi o jízdních řádech mezi Vídní, resp. regionu VOR a Bratislavou. Souběžně s tím je připravováno rozšíření takovéto služby i celém regionu CENTROPE. Pilotní projekt FIRST má byt ukončen v srpnu 2005 a výsledky zkušebních a prováděcích testů přeshraničního informačního systému o dopravních spojeních budou představeny ve dnech 6. až 8. září 2005 v Bratislavě při příležitosti 110.výročí založení bratislavského dopravního podniku. (DER STANDARD, 21. Juni 2005)

  • Artikelbild
Share if you care.